Een tegenvaller voor de deurwaarders… de advocaat-generaal komt tot de conclusie dat de nieuwe corona-proof manier van het betekenen van stukken in strijd is met de wet. Het enkel achterlaten van het stuk in een gesloten envelop (zonder eerst te proberen om het stuk in persoon te betekenen) volstaat volgens de A-G niet.

Wij zijn benieuwd of de Hoge Raad meegaat in de conclusie van de A-G en houden u op de hoogte.

De A-G:
“Dit leidt mij tot de conclusie dat niet kan worden gezegd dat er onder de huidige omstandigheden bij de betekening aan een huisadres van een natuurlijk persoon vanuit moet worden gegaan dat steeds voldaan is aan de voorwaarde van art. 47 lid 1 Rv, omdat betekening van het exploot in persoon niet mogelijk is. Met inachtneming van risicobeperkende maatregelen als hiervoor vermeld, kan naar mijn mening ook onder de huidige omstandigheden in beginsel van de deurwaarder worden gevergd dat hij eerst probeert om een exploot in persoon te betekenen. Er is onvoldoende reden om aan te nemen dat in de huidige omstandigheden steeds sprake is van een feitelijke onmogelijkheid om op de voet van art. 46 lid 1 Rv in persoon te betekenen (zolang de RIVM-richtlijnen voorschrijven dat afstand moet worden gehouden).”

Klik hier voor de conclusie van de A-G.