Vanmiddag heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord aangenomen. Nu is de Eerste Kamer aan zet. Wat regelt dit wetsvoorstel eigenlijk? Wij zetten het voor u op een rijtje.

Dit wetsvoorstel regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een crediteurenakkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers kan goedkeuren (homologeren). De homologatie betekent dat het akkoord verbindend is voor alle schuldeisers. Zij die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen dan dus toch aan het akkoord worden gehouden.

Met dit wetsvoorstel krijgen ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, maar wel beschikken over activiteiten die nog wel levensvatbaar zijn, weer perspectief.

Een crediteurenakkoord wordt straks niet zomaar goedgekeurd. Zo zal de rechtbank moeten toetsen of:
a. alle schuldeisers of aandeelhouders op wie het akkoord betrekking heeft naar behoren in kennis zijn gesteld van het akkoord, de gelegenheid hebben gehad hierover hun stem uit te brengen en op de hoogte zijn gebracht van de datum waarop de behandeling van het homologatieverzoek zal plaatsvinden;
b. de informatie die in het akkoord en de bijlagen is opgenomen toereikend is;
c. de schuldeisers en aandeelhouders op een correcte wijze zijn onderverdeeld in klassen en of zij voor het juiste bedrag in hun desbetreffende klasse zijn ingedeeld;
d. de nakoming van het akkoord voldoende is gewaarborgd;
e. de schuldenaar in het kader van de uitvoering van het akkoord nieuwe financiering aan wil gaan en de belangen van de gezamenlijke schuldeisers daardoor wezenlijk worden geschaad;
f. het akkoord door bedrog, door begunstiging van één of meer stemgerechtigde schuldeisers of aandeelhouders of met behulp van andere oneerlijke middelen tot stand is gekomen;
g. het loon en de verschotten van de door de rechtbank aangewezen of aangestelde herstructureringsdeskundige, deskundige of observator zijn gestort of dat daarvoor zekerheid is gesteld; en
h. of er andere redenen zijn die zich tegen de homologatie verzetten.
Gaat het op een van deze punten mis, dan zal de rechtbank het crediteurenakkoord niet goedkeuren.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!